Sprzedaż stacjonarna Szkółki w Kijanach i Łuszczowie

Zajmujemy się dystrybucją drzew i krzewów iglastych. Nasza oferta jest przeznaczona dla odbiorcy świadczącego usługi z zakresu:

• Centrum ogrodniczego;

• Projektowania i zakładania ogrodów;

• Pośredników w handlu materiałem roślinnym.

U nas zamówisz drzewa iglaste w hurtowej ilości; zakupisz je w atrakcyjnej cenie. Posiadamy prężnie działające gospodarstwo szkółkarskie, w którym rośnie duża ilość drzew iglastych. Minimalna ilość zamawianego towaru to:

• P9 - 24 sztuki z odmiany;

• C2/C3 - 10 sztuk z odmiany;

• Pojemnik większy i materiał (balot) ustalany indywidualnie;

• Minimalna wartość zamówienia to 2 000,0 zł netto.

Jesteś zainteresowany ofertą złóż zapytanie na adres biuro@iglaki.agro.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. W naszym zespole pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doradzą Ci na wypadek wszelkich pytań lub wątpliwości. W naszym sklepie sprzedajemy też ozdobne drzewa liściaste, które zakupisz w mniejszych ilościach. Jeśli interesuje Cię zakup wielu sztuk drzew i krzewów iglastych dla Twojego ogrodu bądź centrum ogrodniczego, to odpowiednie miejsce dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, a odpowiemy na Twoje pytania.

Punkt Łuszczów - Ewelina - 506-747-604

Punkt Kijany - Grzegorz - 515-893-782

 

Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak , Kijany 27a, 21-077 Spiczyn

WARUNKI SPRZEDAŻY ROŚLIN W SZKÓŁCE.

Dokonanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
 

1. W niniejszych ogólnych warunkach ("Warunki") przez pojęcie “Umowa" rozumie się: każdą Umowę powstałą między sprzedającym ("Sprzedający") a kupującym ("Nabywca"), każdą zmianę lub uzupełnienie tejże Umowy oraz wszelkie czynności (prawne), mające na celu przygotowanie i realizację tej Umowy.

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży I Dostaw mogą być zmienione (rozszerzone) jedynie za potwierdzoną pisemnie zgodą Sprzedającego.

1.2 Zastosowanie warunków lub klauzul Nabywcy zostaje jednoznacznie odrzucone przez Sprzedającego.
 

2. Oferty, powstawanie Umów oraz wykazy i oznaczenie produktów

2.1 Oferta lub wykaz (cen) nie stwarza dla Sprzedającego zobowiązania i jest traktowana jako zaproszenie do złożenia zamówienia.

Pod pojęciem "Zamówienie" rozumie się w niniejszych Warunkach: każde zlecenie Nabywcy wystosowane do Sprzedającego.

2.2 Umowa powstaje wyłącznie, wtedy gdy i w stopniu, w jakim Sprzedający zaakceptuje pisemnie zamówienie.

2.3 Każdą inną formę sprzedaży traktujemy jako sprzedaż kosnumencką

2.4 Wszelkie wykazy produktów, sporządzone przez Sprzedającego, , sporządzono z należytą troską. Sprzedający nie może jednak ręczyć za to, że w określonym przypadku nie powstaną rozbieżności.

2.5 Jeśli dostarczone produkty wykazują tak duże rozbieżności z wykazem Sprzedającego lub z próbkami lub zdjęciami, że nie można wymagać od Nabywcy, by był zobowiązany do odbioru tych produktów, to Nabywca ma prawo rozwiązania Umowy w stosunku do danych produktów,.

2.6 Nabywca zwolni Sprzedającego od wszystkich kosztów i szkód, za które odpowiedzialny będzie Sprzedający z tytułu odpowiedzialności za produkty, o ile odpowiedzialność ta jest (również) skutkiem niespełnienia przez Nabywcę obowiązków wymienionych w artykule 2.5.
 

3. Ceny

3.1 Wszystkie, stosowane przez Sprzedającego ceny, podane są w PLN ., na bazie "odbiór z siedziby firmy.

3.2 O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, zarówno koszty opakowań, jak i inne koszty związane z wysyłką materiału roślinnego ponosi Nabywca.
 

4. Zapłata

4.1 Nabywca winien dokonać płatności kwot wymienionych na rachunku, gotówką lub w przypadku odroczonego terminu płatności przelewem na konto sprzedającego w terminie określonym na rachunku,

4.2 Wszystkie kwoty wymienione na rachunku, płatne przez Nabywcę, muszą zostać zapłacone bez upustów lub potrąceń. Nabywca nie jest uprawniony do dokonywania rozliczeń. Poza tym Nabywca nie ma prawa do odroczenia jakiegokolwiek obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedającego.

4.3 Przez przekroczenie terminu płatności Nabywca jest w zwłoce. W takim przypadku wszystkie roszczenia Sprzedającego wobec Nabywcy, z jakiegokolwiek tytułu, są natychmiast wymagalne, a sprzedający ma prawo do zawieszenia realizacji każdej umowy i/lub do pełnego lub częściowego rozwiązania jakiejkolwiek umowy.

4.4 Nabywca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu wszystkich kwot, które nie zostały zapłacone najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

4.5 Jeśli granica kredytu udzielonego osobie kupującej zmieni się na tyle, że sprzedający nie będzie w stanie pokryć wartości jeszcze nie dostarczonych towarów lub usług za pomocą swojego ubezpieczenia kredytowego, sprzedający ma prawo zrezygnować z dalszych dostaw.

4.6 Jeśli Sprzedający kieruje do Nabywcy, będącego w zwłoce, upomnienia lub inne wezwania do dokonania zapłaty, to nie narusza to postanowień zawartych w punktach 5.2 ,5.3, 5.4., 
 

5. Zastrzeżenie prawa własności

5.1 Własność produktów, niezależnie od faktycznej dostawy towarów, przechodzi na Nabywcę dopiero wtedy, gdy ten w pełni ureguluje wobec Sprzedającego wszelkie istniejące lub przyszłe należności z tytułu Umowy.

5.2. Przed przejściem własności produktów na Nabywcę, Nabywca nie ma prawa oddawania produktów w użytkowanie lub obciążania produktów w inny sposób. Nabywca uprawniony jest wyłącznie do sprzedaży lub dostawy produktów, których właścicielem jest Sprzedający, osobom trzecim, jeśli jest to konieczne w ramach normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa Nabywcy.

5.3 Jeśli i dopóki właścicielem produktów jest Sprzedający, to Nabywca niezwłocznie poinformuje swojego odbiorcę o możliwości zajęcia produktów lub o innych roszczeniach dotyczących produktów lub ich części. Poza tym Nabywca poinformuje Sprzedającego na jego pierwsze wezwanie, gdzie znajdują się produkty, których właścicielem jest Sprzedający.

5.4 W przypadku zajęcia, tymczasowego postępowania układowego lub upadłości Nabywca niezwłocznie poinformuje komornika nakładającego zajęcie, zarządcę lub syndyka o prawach własności Sprzedającego. 
 

6. Termin dostawy

6.1 Terminy dostaw, podane przez Sprzedającego oparte są na warunkach i możliwościach Sprzedającego, istniejących podczas zawarcia umowy i, jeśli zależne są one od działań osób trzecich, to terminy dostaw oparte są na danych udostępnionych Sprzedającemu przez te osoby trzecie. Tak ustalone terminy dostaw będą w miarę możliwości dotrzymane przez Sprzedającego.

6.3. Jeśli Sprzedającemu potrzebne są do realizacji Umowy informacje, których powinien udzielić Nabywca, to termin dostawy nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu, w którym wszystkie wymagane informacje znajdą się u Sprzedającego.

6.4 W przypadku przekroczenia terminu dostawy Nabywca nie ma prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych w związku z tym szkód ,również prawa do rozwiązania Umowy, chyba że przekroczenie terminu dostawy jest tak poważne, że od Nabywcy nie można żądać, by podtrzymał daną część Umowy. W takiej sytuacji Nabywca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, o ile jest to naprawdę konieczne.

6.5 Sprzedający ma w każdej chwili prawo do dokonywania dostaw częściowych. Przy braku specjalnych zaleceń dotyczących transportu, Sprzedający może wysłać produkty według własnego uznania .
 

7. Dostawa i ryzyko
 

7.2 W przypadku anulowania przez Nabywcę Zamówienia w całości lub częściowo po otrzymaniu od Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia, Nabywca zrekompensuje Sprzedającemu powstałą z tego tytułu szkodę. Wysokość szkody wyniesie 15% wartości anulowanego zamówienia.

7.3 Jeśli Nabywca nie odbierze/nie zażąda produktów odpowiednim terminie, to Nabywca będzie w zwłoce. W takim przypadku Sprzedający uprawniony jest do zmagazynowania produktów na koszt i ryzyko Nabywcy lub do ich sprzedaży stronie trzeciej. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia, powiększonej o odsetki i koszty (jako wynagrodzenie szkody), a w danym przypadku pomniejszonej o dochód ze sprzedaży produktów wspomnianej stronie trzeciej.
 

8. Siła wyższa

8.1 Jeśli Sprzedający z powodu nie zawinionego przez siebie powodu (siła wyższa) nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań w stosunku do Nabywcy, to wykonanie takich zobowiązań zawiesza się na okres trwania okoliczności siły wyższej.

8.2 W przypadku siły wyższej Nabywca nie ma prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia szkody.

8.3 Przez siłę wyższą rozumie się każdą okoliczność niezależną od woli Sprzedającego, na przykład: warunki atmosferyczne (mróz, powodzie), wojnę, mobilizację, rekwizycję oraz epidemie, przez co spełnienie zobowiązań wobec Nabywcy zostanie całkowicie lub częściowo uniemożliwione lub przez co nie można wymagać od Sprzedającego spełnienia zobowiązań wobec Nabywcy, niezależnie od faktu, czy daną okoliczność można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Do wspomnianych okoliczności zalicza się również: strajki, lokauty, konflikty powstałe na tle stosunku pracy, blokadę, rozruchy, stagnację, konfiskatę (zajęcie) lub inne problemy pojawiające się przy produkcji prowadzonej przez Sprzedającego lub jego dostawców i/lub podczas transportów wykonywanych we własnym zakresie lub przez osoby trzecie oraz/lub dewaluację, i/lub podatków i/lub inne zarządzenia jakichkolwiek instancji państwowych, a także brak wymaganego zezwolenia wydawanego przez organy państwowe.
 

9. Kontrola i skargi

9.1 Nabywca zobowiązany jest do bezzwłocznego, dokładnego skontrolowania produktów po ich nadejściu do miejsca przeznaczenia lub, jeśli ma to miejsce wcześniej, po odbiorze przez Nabywcę lub osobę trzecią działającą na jego zlecenie. Skargi należy zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej i ze specyfikacją najpóźniej w ciągu 3 dni po nadejściu produktów.

9.2 Ukryte wady, których nie można było zauważyć w terminie podanym w ustępie 1., powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu w formie pisemnej i ze specyfikacją, bezzwłocznie po ich stwierdzeniu, ale w każdym przypadku w ciągu 14 dni po nadejściu produktów.

9.3 Po stwierdzeniu jakiejkolwiek wady Nabywca zobowiązany jest do bezzwłocznego zaprzestania używania oraz obróbki danych produktów, w celu zapobieżenia dalszej szkodzie.

9.4 Nabywca udzieli wszelkiej pomocy przy badaniu skargi, między innymi poprzez umożliwienie Sprzedającemu zlecenia przeprowadzenia badania okoliczności, w jakich używano produktów lub je obrabiano. Nabywca nie może rościć sobie praw w związku z załatwianiem skargi.

9.5 Jeśli Nabywca złoży skargę za późno lub w niewłaściwy sposób, jeśli nie udzieli pomocy przy prowadzeniu badania lub jeśli badanie z innych przyczyn nie jest (przestało być) możliwe, to skarga nie zostanie uwzględniona, a Nabywca nie będzie miał w związku z tym żadnych roszczeń.

9.6 Nabywca nie może zwrócić produktów przed wyrażeniem na to zgody przez Sprzedającego. Wyłącznie w przypadkach, gdy reklamacja złożona została w odpowiednim czasie, właściwie i słusznie, normalne koszty zwrotu produktów ponosi Sprzedający.

9.7 Jeśli Nabywca złoży skargę dotyczącą wad produktu w odpowiednim czasie, właściwie i słusznie, to związana z tym odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do zobowiązań podanych w artykule 11.2 z uwzględnieniem pozostałych postanowień artykułu 11.
 

10. Zobowiązania Sprzedającego
 

10.1 Sprzedający nie udziela gwarancji (wyłącza gwarancję) oraz ogranicza rękojmię na sprzedawane rośliny (do 14 dni od daty odbioru) ponieważ ich dalsze przyjęcie, wegetacja i wzrost jest uzależniona od czynników zewnętrznych (podlewanie, ochrona chemiczna, ochrona przeciw szkodnikom) na które sprzedający nie ma wpływu i których zaniedbanie powoduje natychmiastowe zniszczenie towaru.

10.1A Zmiany punktu 10.1 wymagają formy pisemnej parafowanej przez obie strony.

10.2 Sprzedający ręczy wobec Nabywcy, że produkty w momencie dostawy odpowiadają wszystkim wymogom, które uzgodniono (np. czystość odmiany), pod warunkiem, że produkty składuje się w normalnych warunkach i z należytą troską.

10.3 Pod warunkiem, że skargę złożono w odpowiednim czasie i zgodnie z artykułem 10. oraz że w wystarczającym stopniu wykazano, że produkty nie odpowiadają wymogom ustalonym w danym przypadku, Sprzedający ma do wyboru albo zastąpienie produktów, które okazały się nieodpowiednie, nowymi produktami za zwrotem nieodpowiednich produktów, albo zwrócenie - za zwrotem nieodpowiednich produktów - ceny nabycia tych produktów względnie skredytowania kwoty podanej na fakturze, albo udzielenie Nabywcy uzgodnionej wspólnie z nim zniżki od ceny nabycia. Przez spełnienie jednego z wyżej wymienionych świadczeń Sprzedający w pełni zwolniony zostaje ze zobowiązań spoczywających na nim w związku z daną sprawą
 

11. Odpowiedzialność i zwolnienie od odpowiedzialności

11.1 Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkodę powstałą na produktach inaczej niż zgodnie z postanowieniami artykułu 11. W każdym razie odpowiedzialność umowna oraz prawna jest zawsze ograniczona do kwoty ceny nabycia produktu, w stosunku do którego powstała ta odpowiedzialność

11.2 Na podstawie przepisów prawa i Umowy Sprzedający nie jest odpowiedzialny za tzw. szkody następne, które ponosi Nabywca lub osoba trzecia w związku z produktami (używaniem produktów). 
 

12. Pozostałe zobowiązania Nabywcy

12.1 Nabywca w przewidzianym czasie udostępniał będzie Sprzedającemu wszystkie dane potrzebne do realizacji działalności Sprzedającego i ręczył będzie za poprawność i kompletność tych danych.

12.2 Nabywca dba o to, by z jego strony nie powstały przeszkody utrudniające dotrzymanie określonych i uzgodnionych terminów, do których zalicza się terminy dostaw i odbioru.
 

13. Prawo właściwe, właściwość sądowa

13.1 Prawem właściwym dla niniejszych Warunków oraz Umowy jest prawo polskie.

13.2 Wyłącza się postanowienia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowych umów handlowych dotyczących ruchomości, o ile mogłyby mieć zastosowanie.

13.3 Wszelkie spory, które powstaną ewentualnie w związku z Umową lub niniejszymi Warunkami, o ile przepisy iuris cogentis nie przewidują inaczej, będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez właściwy sąd.