Regulamin

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.iglaki.agro.pl/sklep jest własnością i zarządzany przez:

 

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE

ANDRZEJ KRZYSIAK

KIJANY 27A, 21-077 SPICZYN

NIP 713-241-34-12

Regon 430465453

wpisana do rejestru

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod nr 048301890

 

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY NA STRONIE

www.iglaki.agro.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak, znajdujący się na stronie firmowej www.iglaki.agro.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. Zakupy w sklepie internetowym www.iglaki.agro.pl oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 5. Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym www.iglaki.agro.pl są podane w złotych polskich (pln) i zawierają 8 % podatek VAT (podane ceny są cenami brutto).

 6. Cennik sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Zamieszczone ceny są tylko zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen. Zamawiającego obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia.

 7. Realizacja zamówień wyłącznie na terytorium Polski.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak, Kijany 27a, 21-077 Spiczyn jest właścicielem i dokonuje w ramach Sklepu na stronie iglaki.agro.pl sprzedaży towarów.

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.iglaki.agro.pl/sklep

 3. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 4. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży.

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 10. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w Formularzu Rejestracyjnym oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:

  • korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

  • dokonania rejestracji w Sklepie

 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków

  • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

  • akceptacji Regulaminu.

 3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Użytkownika pełnoletniego i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

  • podanie prawidłowych danych teleadresowych.

  • akceptacji Regulaminu.

 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

V. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@iglaki.agro.pl lub też pisemnie na adres: Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak, Kijany 27a, 21-077 Spiczyn.

 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz kliknięciu pola „Wyślij”.

 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@iglaki.agro.pl lub też pisemnie na adres: Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak, Kijany 27a, 21-077 Spiczyn.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

  • dostęp do poczty elektronicznej;

  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu www.iglaki.agro.pl/sklep , w szczególności prezentujące towary, parametrami technicznymi oraz ceną. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

  • adresu dostawy,

  • sposobu dostawy,

  • sposobu dokonania płatności za towar.

 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

VI. ROZLICZENIE ZA TOWAR

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.

 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

 

VII. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Ten sposób płatności jest możliwy dla Umów Sprzedaży, których wartość nie przekracza 300,00 zł.

 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 5. Bank: PKO Bank Polski S.A

 6. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

  • Przelewy24.pl Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

  • Pragniemy poinformować, że z dniem 01.01.2019 r. system Przelewy24.pl korzystać będzie z SMS PREMIUM o numerach 7155, 7255, 7355, 7455, 7655, 7955, 91955, 92555.

 

 

VIII. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest przez firmy Spedycyjne.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. Przesyłka kurierska,

  2. Przesyłka kurierska pobraniowa.

  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak, Kijany 27a, 21-077 Spiczyn– w piątki, w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 5. Koszty transportu produktu pokrywa zamawiający, są one doliczane do zamówienia, w wyskokści:

  1. Przesyłka kurierska – opłata wynosi 25 zł

  2. Przesyłka kurierska pobraniowa – opłata wynosi 30 zł

 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

IX. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Dostępne sposoby płatności w naszym sklepie to:

Płatność tradycyjnym przelewem na konto

Dane do przelewu dla transakcji krajowych:

Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak

Kijany 27a, 21-077 Spiczyn

BS NIEMCE

73 8702 1011 1002 5475 3000 0030

Płatność przy odbiorze (pobranie)

Płatności automatyczne przez system Przelewy 24, gdzie płatności można dokonać następującymi sposobami

 

X. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

 3. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: Kijany 27a, 21-077 Spiczyn

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@iglaki.agro.pl

 

 

 

 

 

 

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Kijany 27a, 21-077 Spiczyn.

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.

 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Kijany 27a, 21-077 Spiczyn

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@iglaki.agro.pl

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Kijanz27a, 21-077 Spicyzn.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu:

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

XIV. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak
Kijany 27a, 21-077 Spiczyn

telefon: 81 75 77 593

e-mail: sklep@iglaki.agro.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

........................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

........................................................................................................................................................................................

 

Adres konsumenta(-ów)

....................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

........................................................................................................................................................................................

Data

........................................................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

XV. DANE OSOBOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są ZBICIAK GRZEGORZ oraz KRZYSIAK ANDRZEJ prowadzący działalność rolniczą pod nazwą GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKO ANDRZEJ KRZYSIAK, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:KIJANY 27A, 21-077 SPICZYN, oraz adres poczty elektronicznej: sklep@iglaki.agro.pl - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO obowiązującymi od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 8. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 9. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 10. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 11. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

   

XVI. COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 • w przeglądarce Chrome

 • w przeglądarce Firefox

 • w przeglądarce Internet Explorer

 • w przeglądarce Opera

 • w przeglądarce Safari

 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej Krzysiak , Kijany 27a, 21-077 Spiczyn

WARUNKI SPRZEDAŻY ROŚLIN W SZKÓŁCE.

Dokonanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
 

1. W niniejszych ogólnych warunkach ("Warunki") przez pojęcie “Umowa" rozumie się: każdą Umowę powstałą między sprzedającym ("Sprzedający") a kupującym ("Nabywca"), każdą zmianę lub uzupełnienie tejże Umowy oraz wszelkie czynności (prawne), mające na celu przygotowanie i realizację tej Umowy.

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży I Dostaw mogą być zmienione (rozszerzone) jedynie za potwierdzoną pisemnie zgodą Sprzedającego.

1.2 Zastosowanie warunków lub klauzul Nabywcy zostaje jednoznacznie odrzucone przez Sprzedającego.
 

2. Oferty, powstawanie Umów oraz wykazy i oznaczenie produktów

2.1 Oferta lub wykaz (cen) nie stwarza dla Sprzedającego zobowiązania i jest traktowana jako zaproszenie do złożenia zamówienia.

Pod pojęciem "Zamówienie" rozumie się w niniejszych Warunkach: każde zlecenie Nabywcy wystosowane do Sprzedającego.

2.2 Umowa powstaje wyłącznie, wtedy gdy i w stopniu, w jakim Sprzedający zaakceptuje pisemnie zamówienie.

2.3 Każdą inną formę sprzedaży traktujemy jako sprzedaż kosnumencką

2.4 Wszelkie wykazy produktów, sporządzone przez Sprzedającego, , sporządzono z należytą troską. Sprzedający nie może jednak ręczyć za to, że w określonym przypadku nie powstaną rozbieżności.

2.5 Jeśli dostarczone produkty wykazują tak duże rozbieżności z wykazem Sprzedającego lub z próbkami lub zdjęciami, że nie można wymagać od Nabywcy, by był zobowiązany do odbioru tych produktów, to Nabywca ma prawo rozwiązania Umowy w stosunku do danych produktów,.

2.6 Nabywca zwolni Sprzedającego od wszystkich kosztów i szkód, za które odpowiedzialny będzie Sprzedający z tytułu odpowiedzialności za produkty, o ile odpowiedzialność ta jest (również) skutkiem niespełnienia przez Nabywcę obowiązków wymienionych w artykule 2.5.
 

3. Ceny

3.1 Wszystkie, stosowane przez Sprzedającego ceny, podane są w PLN ., na bazie "odbiór z siedziby firmy.

3.2 O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, zarówno koszty opakowań, jak i inne koszty związane z wysyłką materiału roślinnego ponosi Nabywca.
 

4. Zapłata

4.1 Nabywca winien dokonać płatności kwot wymienionych na rachunku, gotówką lub w przypadku odroczonego terminu płatności przelewem na konto sprzedającego w terminie określonym na rachunku,

4.2 Wszystkie kwoty wymienione na rachunku, płatne przez Nabywcę, muszą zostać zapłacone bez upustów lub potrąceń. Nabywca nie jest uprawniony do dokonywania rozliczeń. Poza tym Nabywca nie ma prawa do odroczenia jakiegokolwiek obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedającego.

4.3 Przez przekroczenie terminu płatności Nabywca jest w zwłoce. W takim przypadku wszystkie roszczenia Sprzedającego wobec Nabywcy, z jakiegokolwiek tytułu, są natychmiast wymagalne, a sprzedający ma prawo do zawieszenia realizacji każdej umowy i/lub do pełnego lub częściowego rozwiązania jakiejkolwiek umowy.

4.4 Nabywca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu wszystkich kwot, które nie zostały zapłacone najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

4.5 Jeśli granica kredytu udzielonego osobie kupującej zmieni się na tyle, że sprzedający nie będzie w stanie pokryć wartości jeszcze nie dostarczonych towarów lub usług za pomocą swojego ubezpieczenia kredytowego, sprzedający ma prawo zrezygnować z dalszych dostaw.

4.6 Jeśli Sprzedający kieruje do Nabywcy, będącego w zwłoce, upomnienia lub inne wezwania do dokonania zapłaty, to nie narusza to postanowień zawartych w punktach 5.2 ,5.3, 5.4., 
 

5. Zastrzeżenie prawa własności

5.1 Własność produktów, niezależnie od faktycznej dostawy towarów, przechodzi na Nabywcę dopiero wtedy, gdy ten w pełni ureguluje wobec Sprzedającego wszelkie istniejące lub przyszłe należności z tytułu Umowy.

5.2. Przed przejściem własności produktów na Nabywcę, Nabywca nie ma prawa oddawania produktów w użytkowanie lub obciążania produktów w inny sposób. Nabywca uprawniony jest wyłącznie do sprzedaży lub dostawy produktów, których właścicielem jest Sprzedający, osobom trzecim, jeśli jest to konieczne w ramach normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa Nabywcy.

5.3 Jeśli i dopóki właścicielem produktów jest Sprzedający, to Nabywca niezwłocznie poinformuje swojego odbiorcę o możliwości zajęcia produktów lub o innych roszczeniach dotyczących produktów lub ich części. Poza tym Nabywca poinformuje Sprzedającego na jego pierwsze wezwanie, gdzie znajdują się produkty, których właścicielem jest Sprzedający.

5.4 W przypadku zajęcia, tymczasowego postępowania układowego lub upadłości Nabywca niezwłocznie poinformuje komornika nakładającego zajęcie, zarządcę lub syndyka o prawach własności Sprzedającego. 
 

6. Termin dostawy

6.1 Terminy dostaw, podane przez Sprzedającego oparte są na warunkach i możliwościach Sprzedającego, istniejących podczas zawarcia umowy i, jeśli zależne są one od działań osób trzecich, to terminy dostaw oparte są na danych udostępnionych Sprzedającemu przez te osoby trzecie. Tak ustalone terminy dostaw będą w miarę możliwości dotrzymane przez Sprzedającego.

6.3. Jeśli Sprzedającemu potrzebne są do realizacji Umowy informacje, których powinien udzielić Nabywca, to termin dostawy nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu, w którym wszystkie wymagane informacje znajdą się u Sprzedającego.

6.4 W przypadku przekroczenia terminu dostawy Nabywca nie ma prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych w związku z tym szkód ,również prawa do rozwiązania Umowy, chyba że przekroczenie terminu dostawy jest tak poważne, że od Nabywcy nie można żądać, by podtrzymał daną część Umowy. W takiej sytuacji Nabywca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, o ile jest to naprawdę konieczne.

6.5 Sprzedający ma w każdej chwili prawo do dokonywania dostaw częściowych. Przy braku specjalnych zaleceń dotyczących transportu, Sprzedający może wysłać produkty według własnego uznania .
 

7. Dostawa i ryzyko
 

7.2 W przypadku anulowania przez Nabywcę Zamówienia w całości lub częściowo po otrzymaniu od Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia, Nabywca zrekompensuje Sprzedającemu powstałą z tego tytułu szkodę. Wysokość szkody wyniesie 15% wartości anulowanego zamówienia.

7.3 Jeśli Nabywca nie odbierze/nie zażąda produktów odpowiednim terminie, to Nabywca będzie w zwłoce. W takim przypadku Sprzedający uprawniony jest do zmagazynowania produktów na koszt i ryzyko Nabywcy lub do ich sprzedaży stronie trzeciej. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia, powiększonej o odsetki i koszty (jako wynagrodzenie szkody), a w danym przypadku pomniejszonej o dochód ze sprzedaży produktów wspomnianej stronie trzeciej.
 

8. Siła wyższa

8.1 Jeśli Sprzedający z powodu nie zawinionego przez siebie powodu (siła wyższa) nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań w stosunku do Nabywcy, to wykonanie takich zobowiązań zawiesza się na okres trwania okoliczności siły wyższej.

8.2 W przypadku siły wyższej Nabywca nie ma prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia szkody.

8.3 Przez siłę wyższą rozumie się każdą okoliczność niezależną od woli Sprzedającego, na przykład: warunki atmosferyczne (mróz, powodzie), wojnę, mobilizację, rekwizycję oraz epidemie, przez co spełnienie zobowiązań wobec Nabywcy zostanie całkowicie lub częściowo uniemożliwione lub przez co nie można wymagać od Sprzedającego spełnienia zobowiązań wobec Nabywcy, niezależnie od faktu, czy daną okoliczność można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Do wspomnianych okoliczności zalicza się również: strajki, lokauty, konflikty powstałe na tle stosunku pracy, blokadę, rozruchy, stagnację, konfiskatę (zajęcie) lub inne problemy pojawiające się przy produkcji prowadzonej przez Sprzedającego lub jego dostawców i/lub podczas transportów wykonywanych we własnym zakresie lub przez osoby trzecie oraz/lub dewaluację, i/lub podatków i/lub inne zarządzenia jakichkolwiek instancji państwowych, a także brak wymaganego zezwolenia wydawanego przez organy państwowe.
 

9. Kontrola i skargi

9.1 Nabywca zobowiązany jest do bezzwłocznego, dokładnego skontrolowania produktów po ich nadejściu do miejsca przeznaczenia lub, jeśli ma to miejsce wcześniej, po odbiorze przez Nabywcę lub osobę trzecią działającą na jego zlecenie. Skargi należy zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej i ze specyfikacją najpóźniej w ciągu 3 dni po nadejściu produktów.

9.2 Ukryte wady, których nie można było zauważyć w terminie podanym w ustępie 1., powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu w formie pisemnej i ze specyfikacją, bezzwłocznie po ich stwierdzeniu, ale w każdym przypadku w ciągu 14 dni po nadejściu produktów.

9.3 Po stwierdzeniu jakiejkolwiek wady Nabywca zobowiązany jest do bezzwłocznego zaprzestania używania oraz obróbki danych produktów, w celu zapobieżenia dalszej szkodzie.

9.4 Nabywca udzieli wszelkiej pomocy przy badaniu skargi, między innymi poprzez umożliwienie Sprzedającemu zlecenia przeprowadzenia badania okoliczności, w jakich używano produktów lub je obrabiano. Nabywca nie może rościć sobie praw w związku z załatwianiem skargi.

9.5 Jeśli Nabywca złoży skargę za późno lub w niewłaściwy sposób, jeśli nie udzieli pomocy przy prowadzeniu badania lub jeśli badanie z innych przyczyn nie jest (przestało być) możliwe, to skarga nie zostanie uwzględniona, a Nabywca nie będzie miał w związku z tym żadnych roszczeń.

9.6 Nabywca nie może zwrócić produktów przed wyrażeniem na to zgody przez Sprzedającego. Wyłącznie w przypadkach, gdy reklamacja złożona została w odpowiednim czasie, właściwie i słusznie, normalne koszty zwrotu produktów ponosi Sprzedający.

9.7 Jeśli Nabywca złoży skargę dotyczącą wad produktu w odpowiednim czasie, właściwie i słusznie, to związana z tym odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do zobowiązań podanych w artykule 11.2 z uwzględnieniem pozostałych postanowień artykułu 11.
 

10. Zobowiązania Sprzedającego
 

10.1 Sprzedający nie udziela gwarancji (wyłącza gwarancję) oraz ogranicza rękojmię na sprzedawane rośliny (do 14 dni od daty odbioru) ponieważ ich dalsze przyjęcie, wegetacja i wzrost jest uzależniona od czynników zewnętrznych (podlewanie, ochrona chemiczna, ochrona przeciw szkodnikom) na które sprzedający nie ma wpływu i których zaniedbanie powoduje natychmiastowe zniszczenie towaru.

10.1A Zmiany punktu 10.1 wymagają formy pisemnej parafowanej przez obie strony.

10.2 Sprzedający ręczy wobec Nabywcy, że produkty w momencie dostawy odpowiadają wszystkim wymogom, które uzgodniono (np. czystość odmiany), pod warunkiem, że produkty składuje się w normalnych warunkach i z należytą troską.

10.3 Pod warunkiem, że skargę złożono w odpowiednim czasie i zgodnie z artykułem 10. oraz że w wystarczającym stopniu wykazano, że produkty nie odpowiadają wymogom ustalonym w danym przypadku, Sprzedający ma do wyboru albo zastąpienie produktów, które okazały się nieodpowiednie, nowymi produktami za zwrotem nieodpowiednich produktów, albo zwrócenie - za zwrotem nieodpowiednich produktów - ceny nabycia tych produktów względnie skredytowania kwoty podanej na fakturze, albo udzielenie Nabywcy uzgodnionej wspólnie z nim zniżki od ceny nabycia. Przez spełnienie jednego z wyżej wymienionych świadczeń Sprzedający w pełni zwolniony zostaje ze zobowiązań spoczywających na nim w związku z daną sprawą
 

11. Odpowiedzialność i zwolnienie od odpowiedzialności

11.1 Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkodę powstałą na produktach inaczej niż zgodnie z postanowieniami artykułu 11. W każdym razie odpowiedzialność umowna oraz prawna jest zawsze ograniczona do kwoty ceny nabycia produktu, w stosunku do którego powstała ta odpowiedzialność

11.2 Na podstawie przepisów prawa i Umowy Sprzedający nie jest odpowiedzialny za tzw. szkody następne, które ponosi Nabywca lub osoba trzecia w związku z produktami (używaniem produktów). 
 

12. Pozostałe zobowiązania Nabywcy

12.1 Nabywca w przewidzianym czasie udostępniał będzie Sprzedającemu wszystkie dane potrzebne do realizacji działalności Sprzedającego i ręczył będzie za poprawność i kompletność tych danych.

12.2 Nabywca dba o to, by z jego strony nie powstały przeszkody utrudniające dotrzymanie określonych i uzgodnionych terminów, do których zalicza się terminy dostaw i odbioru.
 

13. Prawo właściwe, właściwość sądowa

13.1 Prawem właściwym dla niniejszych Warunków oraz Umowy jest prawo polskie.

13.2 Wyłącza się postanowienia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowych umów handlowych dotyczących ruchomości, o ile mogłyby mieć zastosowanie.

13.3 Wszelkie spory, które powstaną ewentualnie w związku z Umową lub niniejszymi Warunkami, o ile przepisy iuris cogentis nie przewidują inaczej, będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez właściwy sąd.